معما و تست هوش تصویریپیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل

معما,تست هوش,معمای سخت

 

معما

بهم ریخگی خانه نمی تواند عینکش را پیدا کند. آیا شما می توانید عینک علی را پیدا کنید ؟ اگر نتوانستید برای دیدن مکان عینک به پایین همین صفحه بروید.

 

معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل